ÜNiVERSiTELi MYO TEKNiKERLER - MÜCADELE PLATFORMU -

MYO TALEPLERİMİZ))) KADRO - ÜNVAN - YETKİ - SSK - KISA DÖNEM ASKERLİK - MYO MESLEK ELEMANLARI VE ODALAR BİRLİĞİ HAKLARIMIZ VERİLSİN ! MESLEK ONURUMUZU İSTİYORUZ!
 
PortalAnasayfaTakvimGaleriSSSKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Danıştay, mühendislik mezunu infaz koruma memurunun Bayındırlığa geçişine onay verdi

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 461
Yaş : 50
NERDEN : İSTANBUL
MESLEK : İNŞAAT TEKNiKERi
OKUL : MYO
MYO Dernek : YOK
PUAN VER : <div class="js-kit-rating" view="score" path="" title="" permalink=""></div><script src="http://js-kit.com/ratings.js"></script>
Personalized field :
Points : 3968
Reputation : 0
Kayıt tarihi : 14/03/08

MesajKonu: Danıştay, mühendislik mezunu infaz koruma memurunun Bayındırlığa geçişine onay verdi   07.11.08 11:59

T.C.
DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE

Esas No : 2007/6643
Temyiz İsteminde Bulunan ve Yürütmenin Durdurulmasını isteyen (Davalı) : Adalet
Bakanlığı-ANKARA
Karsı Taraf : özgür Çekiç, Bayındırlık ve Iskan İl Müdürlüğü - DİYARBAKIR
İsteğin özeti : Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi Müdürlüğü'nde infaz ve koruma
memuru olarak görev yapan davacının, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı emrine naklen
atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin 14.6.2006 tarih ve 41289 sayılı işlemin
iptali yolunda Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 14.6.2007 günlü, E:2006/1519,
K:2007/831 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması ve yürütülmesinin durdurulması
istenilmektedir.
Danıştay Tetkik Hakimi : Ülkü Öner
Düşüncesi_____________: İdare Mahkemesi kararının yürütülmesinin durdurulması
yolundaki istemin reddi gerektiği düşünülmüştür.
Danıştay Savcısı________: Isa Yeğenoğlu
Düşüncesi___________: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler, temyiz edilen
kararın yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden,
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 52. maddesi uyarınca istemin reddi
gerekeceği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü: Temyiz dilekçesinde
ileri sürülen hususlar Diyarbakır 1. idare Mahkemesi'nce verilen 14.6.2007 günlü,
E:2006/1519, K:2007/831 sayılı kararın yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek
nitelikte görülmediğinden yürütmenin durdurulması isteminin reddine, 23.11.2007
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan üye üye Uye Uye
Turan Günay Esen Mustafa Hayrettin
FALCIOĞLU ERDEN EROL KILIÇHAN KADIOĞLU T.C.
DİYARBAKIR
1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2006/1519 KARAR NO : 2007/831
DAVACI________________: OZGUR ÇEKİÇ
İnfaz Koruma Memuru E Tipi Kapalı Cezaevi Merkez/DİYARBAKIR
DAVALI : ADALET BAKANLİĞİ/ANKARA
DAVANIN ÖZETİ_______: Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde İnfaz ve Koruma memuru
olarak görev yapan ve Bayındırlık ve Iskan Bakanlığındaki bir göreve naklen
atanmak amacıyla Bayındırlık ve Iskan Bakanlığına başvuran davacıya, davalı
idare tarafından adı geçen Bakanlığa kurumlar arası nakil yoluyla geçiş yapmasına
muvafakat verilmemesine ilişkin davalı Adalet Bakanlığının 14.06.2006 tarihli
ve 41289 sayılı işleminin, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN OZETI : Cezaevlerinin ciddi şekilde personel ihtiyacının olduğu,
çok sayıda infaz koruma memuru kadrosunun münhal bulunduğu, diğer tarafatan
davacının bulunduğu kadroda da görevde yükselme yönetmeliği çerçevesinde gerekli
kurslara ve sınavlara katılmak suretiyle eğitimi ile ilgili branşlarda yükselme
imkanının bulunduğu, davacının durumunda olan hiç bir personele 2005 ve 2006
yıllarında muvafakat verilmediğinden bahisle, işlemin hukuka uygun olduğu ileri
sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Diyarbakır 1.İdare Mahkemesince, dava dosyası incelenerek işin gereği
görüşüldü.
T.C. Anayasasının 10.maddesinde; Devlet organları ve idare makamlarının bütün
eylem ve işlemlerinde, kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek
zorunda olduğu, amir hüküm olarak kural altına alınmıştır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74.maddesinde, "Memurların bu Kanuna
tabi kurumlar arasında kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden
veya 68.maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle bulundukları
sınıftan veya öğrenim durumları itibarıyla girebilecekleri sınıftan, bir kadroya
nakilleri mümkündür" kuralı getirilmek suretiyle memurların bir kurumdan
diğerine atanmalarında muvafakat şartı getirilerek idareye takdir yetkisi tanınmış
bulunmakladır.
Tüm idari işlemlerin tesisinde olduğu gibi muvafakat verilip verilmemesi hususunda
da, idareye tanınan takdir yetkisi mutlak ve sınırsız olmayıp bu yetkinin hukukun
genel ilkelerine ve özellikle de idare hukukunun temel prensiplerine uygun olarak,
kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek kullanılması zorunludur.
İdarelerin, anılan takdir yetkisini hukuka uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını
denetleyecek olan kurum da, idari yargı mercileridir.
Dava dosyasının incelenmesinden, davacının Dicle Üniversitesi inşaat Mühendisliği
Bölümünden 2001 yılında mezun olduğu, Mayıs-2003'te Kırklareli E Tipi Cezaevinde
infaz-koruma memuru olarak göreve başladığı, Haziran-2004 tarihinde...asaletinin?
tasdik^ edildiği, Temmuz-2005 tarihinde Diyarbakır E Tipi Cezaevine naklinin
yapıldığı, 07.03*tOO<8 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na başvurarak,
kurumun inşaat, mühendisliği kadrosunda görev yapmak için gerekli muvafakatin
ilgili yerden alınması halinde mümkün bulunduğu, Diyarbakır Bayındırlık ve Iskan
İl Müdürlüğünün Bayındırlık ve İskan Bakanlığına yazdığı 10.03.2006 tarihili
yazıda davacının inşaat mühendisi olarak hizmetine ihtiyaç duyulduğunun belirtildiği,
fakat mevzuat gereğince davacının doğrudan inşaat mühendisliği kadrosuna atanması
mümkün olmaması nedeniyle Bayındırlık ve Iskan Hakanlığı tarafından, Bakanlık
Personel Dairesi Başkanlığı emrinde kadrolu bir memurluk görevıne naklen atanabilmesi
için davalı Adalet Bakanlığı'na davacıya muvafakat verilip verilmeyeceğinin
sorulduğu, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının bu talebini değerlendiren davalı
idarenin, dava konusu edilen 14.06.2006 tarihli işlem ile; davacının hizmetine
ihtiyaç duyulduğu, naklen atanacağı görevin yükselme niteliğinde olmadığı, davacıya
ve emsallerine muvafakat verilmesi durumunda infaz ve güvenlik hizmetlerinde
zafiyet doğacağından bahisle, davacının muvafakat talebini dava konusu işlemle
reddettiği anlaşılmaktadır.
Ülkemizde, infaz ve koruma memurluğu kadrosunda görev yapan memurların bir
kısmı, değişik öğrenim alanlarındaki fakülte veya yüksekokul mezunlarından oluşmaktadır.
Bu kişiler, infaz ve koruma memuru olarak birkaç yıl çalıştıktan sonra bilahare
öğrenim ördükleri alanlarda mesleklerini yapmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına
naklen atanmak istemektedirler. Bu amaçla öncelikle naklen atanmak istedikleri
kuruma başvurmakta, şayet bu kurumlar tarafından kişinin hizmetine ihtiyaç duyulduğu
belirtilmekte ise, bu kez Adalet Bakanlığı'na muvafakat verilmesi talebiyle
müracaat etmektedirler.

Ote yandan, ülkemiz genelinde çok sayıda infaz ve koruma memuru kadrosu münhal
olarak bulunmaktadır. Nitekim, 2006 yılında Türkiye çapında 3978 adet, sadece
Diyarbakır E Tipi kapalı cezaevinde de 18 adet münhal infaz ve koruma memuru
kadrosu bulunmaktadır. Dolayısıyla cezaevlerinde çok sayıda infaz ve koruma
memuru açığının bulunduğu tartışmasızdır.
Davalı idare tarafından da, 2005 ve 2006 yılında davacı ile birlikte hiç bir
infaz ve koruma memuruna, başka kurumlara geçiş yapmaları hususunda muvafakat
verilmediği ileri sürülmektedir.
Oysa ki, dava dosyasına ekli bilgi ve belgeler incelendiğinde; bazı atama kararlarını
örnekleme olarak irdelemek gerekirse; Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde infaz
ve koruma memuru olan S.K.'ya davalı idare tarafından muvafakat verildiği ve
bu kişinin Bayındırlık ve iskan Bakanlığına 03.01.2005 tarihinde memur olarak
atamasının yapıldığı, Kocaeli 1 Nolu F Tipi cezaevinde infaz ve koruma memuru
olarak görevli H.S.'ye davalı idare tarafından 10.05.2005 tarihinde muvafakat
verildiği ve bilahare Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından sicil memuru
olarak atamasının yapıldığı, Diyarbakır 1 nolu E Tipi Kapalı ezaevinde infaz
ve koruma memuru olan A.Y. isimli şahsa 2005 yılında muvafakat verildiği ve
bu kişinin Dicle Üniversitesi tarafından memur olarak atandığı görülmekte olup,
davalı idarenin hiçbir personele muvafakat verilmediğinden bahisle davacıya
muvafakat vermemesi; Anayasanın emredici 10.maddesi ile güvence altına alınmış
bulunan 'kanun önünde eşitlik' ilkesine ve idare hukukundaki 'idarenin tüm işlemlerinde
kanun önünde eşitlik ilkesine göre hareket etmek zorunda olduğu' prensibine
aykırılık teşkil etmektedir.
İdare, tüm işlemlerinde olduğu gibi, infaz ve koruma memurlarının başka kurumlardaki
görevlere atanması hususunda takdir yetkisini kullanırken kamu yararını ve ceza
ve tevkif evlerinde oluşabilecek güvenlik zafiyetini dikkate almanın yanında,
idare hukukunun en temel prensiplerinden olan 'eşitlik' ilkesini de her zaman
titizlikle uygulamalıdır.
Bu durumda, davacının başka bir kuruma memur olarak naklen atanması için muvafakat
verilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan yargılama
giderlerinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin
isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde
Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 14/06/2007 tarihinde oybirliğiyle karar
verildi.
BAŞKAN VEKİLİ HÜSEYİN BİLGİN
42970
Uye ZİYA BEKİR BUGUÇAM
94874
Uye
BEDRİ ÖZATA
101756
http://www.memurlar.net/haber/102454/
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://myoteknikerler.forumzen.com
 
Danıştay, mühendislik mezunu infaz koruma memurunun Bayındırlığa geçişine onay verdi
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
ÜNiVERSiTELi MYO TEKNiKERLER - MÜCADELE PLATFORMU -  :: HAK İHLALLERİ VE YARGI KARARLARI :: HAK İHLALLERİ VE YARGI KARARLARI-
Buraya geçin: