ÜNiVERSiTELi MYO TEKNiKERLER - MÜCADELE PLATFORMU -

MYO TALEPLERİMİZ))) KADRO - ÜNVAN - YETKİ - SSK - KISA DÖNEM ASKERLİK - MYO MESLEK ELEMANLARI VE ODALAR BİRLİĞİ HAKLARIMIZ VERİLSİN ! MESLEK ONURUMUZU İSTİYORUZ!
 
PortalAnasayfaTakvimGaleriSSSKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 60 olarak verilen sicil notunun iptaline dair Manisa İd. Mah. kararı

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 461
Yaş : 50
NERDEN : İSTANBUL
MESLEK : İNŞAAT TEKNiKERi
OKUL : MYO
MYO Dernek : YOK
PUAN VER : <div class="js-kit-rating" view="score" path="" title="" permalink=""></div><script src="http://js-kit.com/ratings.js"></script>
Personalized field :
Points : 4009
Reputation : 0
Kayıt tarihi : 14/03/08

MesajKonu: 60 olarak verilen sicil notunun iptaline dair Manisa İd. Mah. kararı   07.11.08 11:27

T.C.
MANİSA
İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2006 / 1953
KARAR NO : 2007 / 1592


DAVACI: Recep Çankırlı Uşak Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı UŞAK
DAVALI: Uşak Valiliği
İSTEMİN ÖZETİ: Uşak Devlet Hastanesi'nde müdür yardımcısı olarak görev
yapan davacı, 2004 yılı sicil raporunun 60 (orta) olarak düzenlenmesine ilişkin
işlemin; hukuka aykırı olduğunu, 21 yıllık devlet memuru olduğunu, altı yıllık
sicil ortalaması 90 olduğundan iki defa kademe ilerlemesi aldığını, başarılarından
dolayı takdirname ile ödüllendirildiğini, 2004 yılı sicil raporu hariç sicil
ve özlük dosyasında en küçük bir olumsuzluğun bulunmadığını, sicil raporunun
objektif kurallara dayanmadan sadece garez ve özel husumet ve bir takım maksatlarla
düzenlendiğini ileri sürerek iptalini istemektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ: Savunma verilmemiştir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Yargı yetkisini kullanan Manisa İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
Dava, Uşak Devlet Hastanesi müdür yardımcısı olan davacının 2004 yılı sicil
raporunun 60 (orta) olarak düzenlenmesine ilişkin davalı idare işleminin iptali
istemiyle açılmıştır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 111. maddesinde, özlük ve sicil dosyalarının,
devlet memurlarının ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece
yükselmelerinde, emekliye çıkarma veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde başlıca
dayanak olduğu; 113. maddesinde, sicil amirlerinin, belli zamanlarda düzenleyecekleri
sicil raporlarında, memurun liyakat derecesini not esasına göre kıymetlendirerek
tespit edecekleri; 115. maddesinde, sicil amirlerinin maiyetlerindeki memurların
sicil raporları ile birlikte, bunların genel durum ve davranışları bakımından
olumlu yada olumsuz nitelikleri, kusur ve eksiklikleri hakkında mütalaalarını
bildirecekleri; 117. maddesinde, devlet memurlarının yetersizlikleri halinde
sicil raporlarında yazılı bulunan kusur ve eksiklikleri, uyarılmaları bakımından,
gizli bir yazı ile atamaya yetkili sicil amirleri tarafından kendilerine bildirileceği
hükümlerine yer verilmiş olup; 121. maddesinde de, sicille ilgili hususların
genel yönetmelikle düzenleneceği hükme bağlanmıştır.
Öte yandan; 18.10.1986 tarihli, 19255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet
Memurları Sicil Yönetmeliği'nin 1. maddesinde, yönetmeliğin amacının, devlet
memurunun mesleki ehliyetinin tespiti için sicilinde bulunacak bilgileri, ayrılış
sicilinin verileceği halleri, sicil raporunun şeklini, taşıyacağı soruları,
sicil raporlarının doldurulmasında uygulanacak not usulünü, notların derecelendirilmesini,
vb. hususları düzenlemek olduğu; 17. maddesinde, sicil amirlerinin sicil raporunu
doldururken, her memuru; dış görünüşü (kılık, kıyafet), zeka derecesi ve kavrayış
kabiliyeti, azim ve sebatkarlık, dürüstlük, sır saklamada güvenirlilik ve beşeri
münasebetlerdeki başarısı, alkol, kumar, vb. alışkanlıkları memuriyetle bağdaşmayacak
ölçüde sürdürme gibi halleri, güvenilir olmama, şahsi menfaatlerini aşırı ölçüde
düşünme, yalan söyleme, dedikodu yapma, kıskançlık, kin tutma gibi kötü huy
ve davranışları bakımından genel bir değerlendirmeye tabi tutacağı ve sicil
döneminde edinilen bilgi ve müşahadelerden yararlanılarak yapılacak değerlendirme
sonuçlarına göre memurların olumlu ve olumsuz yönleri, kusur ve noksanları hakkındaki
düşüncelerin sicil raporunun şahsiyet değerlendirilmesine ait bölümüne ayrı,
ayrı açık ve gereğine göre kısa veya teferruatlı olarak yazılacağı, ayrıca sicil
amirlerinin memurların genel durum ve davranışları hakkındaki düşüncelerinin
not takdirlerinde dikkate alınacağı; 21. maddesinde de, yetersiz olarak değerlendirilmiş
bulunan memurların, bu duruma sebep olan kusur ve noksanlarını gidermeleri için,
sicil raporlarının bunların muhafazası ile görevli makamlara en son teslim tarihini
takip eden bir ay içinde, atamaya yetkili amirlerce gizli bir yazı ile uyarılacakları
hükmü yer almaktadır.
Her yıl için yeniden düzenlenen ve ilgili kamu görevlisinin o yıl içindeki
kişisel yapısı ile hizmete ilişkin bilgi, beceri ve çalışmalarının yetkili amirlerce
değerlendirilmesini içeren sicil raporlarında yer alan soruların nitelikleri
itibariyle, gözleme ve kanaate dayalı cevapları gerektirmesine ve idareye bu
sorulara verilen cevapların gerçekliğini somut bilgi ve belgelerle mutlaka kanıtlama
zorunluluğu yüklememesine karşılık; sicil raporlarının özellikle ilgilinin yürüttüğü
görevdeki bilgi ve başarı düzeyi, iş disiplini ve verimliliği gibi konularla
ilgili sorularına verilen cevapların olumsuz olması halinde, bu değerlendirmeye
yol açan nedenlerin ve bu olumsuzluğun hizmete etkisinin somut olarak ortaya
konulmasının gerektiği; idari yargının görevinin de, sicil formlarının hangi
düzeyde doldurulacağının tayini olmayıp, ilgilerin memuriyet statüsünde önemli
yeri olan bu formların hukuka uygun biçimde düzenlenip-düzenlenmediklerinin
tespitinden ibaret olduğu yerleşik yargısal içtihatlarla kabul edilmektedir.
Ancak, memur hakkındaki olumsuz düşüncelerin sicilin tüm hanelerini ilgilendirecek
şekilde her zaman belgelendirilmesi de mümkün olamamaktadır. Böylesi durumlarda,
davalı idarenin sicilin olumsuz düzenlenmesine dayanak aldığı en az bir olmak
üzere birkaç somut olayın ilgili olduğu hanenin dışındaki diğer haneleri de
etkileyip etkileyememesi yönünden bir değerlendirme yapılması gerektiği zaman,
sicil amirinin düşüncesinde neler yazdığı ve ilgilisinin geçmiş yıl sicilleri
gibi diğer karinelerle birlikte olayın ele alınarak bir yargıya varılmasının
hukuka daha uygun olacağı kaçınılmazdır. (Danıştay 2. Dairesi'nin 12.1.2005
tarihli, E:2004/5642, K:2005/116 sayılı kararı)

Dosya içeriğindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacının 2000, 2001,
2002, 2003 ve 2005 yılı sicil raporu notlarının sırasıyla, 98,100,98,85 ve 90
olduğu, dava konusu 2004 yılı sicil raporunda ise, birinci sicil amiri tarafından,
davacının görevden imtina ettiği, kınama ve uyarı cezasının bulunduğu, kamplaşma
ve dedikodu yaptığı, idarecilik vasfının zayıf sevisiz olduğu belirtilerek raporun
değerlendirmelerle ilgili kısımlarının, genel olarak 50 puan verilerek 54 ortalamayla
değerlendirildiği, ikinci sicil amiri tarafından ise; değerlendirmeler kısmının
genel olarak 90 puan verilerek 90 ortalamayla değerlendirildiği, sicil ortalamasının
ise; 60 olarak belirlendiği anlışmaktadır.
Devlet memurlarının sicil raporlarında çok seçenekli değerlendirme sorularına
yer verilmesinde temel amaç, soyut nitelikte genelleme yapılmasını önlemek
ve ilgilinin liyakatinin tespitinde güvenilir bir veri oluşturmak olduğuna göre,
bu soruların (birbiriyle bağlantılı olanlar hariç) münferiden puanlamaya
tabi tutularak doldurulması, bir soruya ilişkin not takdirinin sicilin tüm bölümlerine
soyut biçimde ve ayrıma gidilmeksizin yansımasından kaçınılması ve olumsuz hususlarda
sicil amirinin kişisel görüşünü sayısal bir değere dönüştüren somut unsurların
da varolması gerekir. Bu husus uyuşmazlık açısından ele alındığında ise, dava
konusu sicil raporundaki değerlendirmelerin yukarıda çerçevesi çizilen bir anlayışla
yapılmadığı; davacı hakkında başkaca hukuki sorumluluklar doğurabilecek unsurlar
içeren sicil raporunun nispeten orta düzeyde notla takdirinin somut olarak hukuken
kabul edilebilir biçimde ortaya konulmadığı; dolayısıyla, sicilin objektif düzenlenmediği
kanaatine varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin İPTALİNE, aşağıda ayrıntısı gösterilen
yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta
avansının istemi halinde davacıya iadesine, tebliği izleyen 30 gün içinde Danıştay'a
temyiz yolu açık olmak üzere 25.7.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

BAŞKAN ÜYE ÜYE
Egemen S. MAY Harun MOR Arif USLU
37751 101636 101158

YARGILAMA GİDERLERİ:
Yargı Harçları : 24.40
Tebliğ Gideri : 26.50
TOPLAM : 50.90.-
http://www.memurlar.net/haber/87127/
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://myoteknikerler.forumzen.com
 
60 olarak verilen sicil notunun iptaline dair Manisa İd. Mah. kararı
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
ÜNiVERSiTELi MYO TEKNiKERLER - MÜCADELE PLATFORMU -  :: HAK İHLALLERİ VE YARGI KARARLARI :: HAK İHLALLERİ VE YARGI KARARLARI-
Buraya geçin: