ÜNiVERSiTELi MYO TEKNiKERLER - MÜCADELE PLATFORMU -

MYO TALEPLERİMİZ))) KADRO - ÜNVAN - YETKİ - SSK - KISA DÖNEM ASKERLİK - MYO MESLEK ELEMANLARI VE ODALAR BİRLİĞİ HAKLARIMIZ VERİLSİN ! MESLEK ONURUMUZU İSTİYORUZ!
 
PortalAnasayfaTakvimGaleriSSSKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Performans değerlendirme formunun objektif olması gerektiğine dair Aydın Bölge İd. Mah. kararı

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 461
Yaş : 50
NERDEN : İSTANBUL
MESLEK : İNŞAAT TEKNiKERi
OKUL : MYO
MYO Dernek : YOK
PUAN VER : <div class="js-kit-rating" view="score" path="" title="" permalink=""></div><script src="http://js-kit.com/ratings.js"></script>
Personalized field :
Points : 4009
Reputation : 0
Kayıt tarihi : 14/03/08

MesajKonu: Performans değerlendirme formunun objektif olması gerektiğine dair Aydın Bölge İd. Mah. kararı   07.11.08 10:59

T.C.
AYDIN
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ


ESAS NO : 2005/563
KARAR NO : 2006/166

İTİRAZ EDEN (Davacı) : Dr.AbdilGöçebe

VEKİLİ: Av. Av. Pembe Saçar (Saraç)
Hacı İlyas Mah, Kadıağa Cad, No:48 - Milas / MUĞLA

KARSI TARAF Davalı) : Bodrum Kaymakamlığı - Bodrum / MUĞLA

İSTEMİN ÖZETİ: Bodrum Devlet Hastanesinde İntaniye Uzmanı olarak
görev yapmakta olan davacı tarafından Temmuz - Ağustos - Eylül 2001 dönemi döner
sermaye ödemelerinden 800.000,000.-TL eksik ödeme
yapıldığı ileri sürülerek
döner sermaye ödeme işleminin iptali ve eksik ödenen miktarın işlem
tarihinden
itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tazmini istemiyle
açılan davayı; Sağlık Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Kurum ve Kuruluşlarda
Görevli Personele Döner Sermayeden Yapılacak Ek Ödeme Hakkındaki Yönergenin
4/A, İ ve F maddelerinden bahisle, olayda davacının Temmuz ~ Ağustos - Eylül
/ 2001 dönemi için ek ödeme tavan yüzdesinin % 90 olarak, kurum puanının 100
olarak belirlendiği, kullanmış olduğu 23 günlük raporun ek prim oranından
düşüldüğü ve performans puanının da 55 olarak değerlendirilmek suretiyle ek
ödeme yapıldığının anlaşıldığı, buna göre hastane başhekimince personel değerlendirme
formu doldurulduktan sonra Yönergeye uygun olarak davacı hakkında tahakkuk ettirilen
ek ödemede mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddeden Muğla İdare
Mahkemesi'nin tek hakimli olarak verilen 28 10 2004 tarih ve E:2003/198, K:2004/1011
sayılı kararının; takdir yetkisinin mutlak bir yetki olmadığı, en önemli
ölçüsünün eşitlik ve hakkaniyete uyma gereği olduğu, personel
değerlendirme formu ile sicil notu kriterlerinin aynı olmasına ve 2001 yılında
olumlu sicil almış bulunmasına karşın personel değerlendirme formunda düşük
notlar verilmesinin
eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine aykırı olduğu, hakkında
olumsuz değerlendirme yapan başhekimin bir çok disiplin cezası aldığı, halen
bir çok suçtan yargılanmasının sürdüğü, kendisine karşı da şahsi kin ve garez
duygusuyla hareket ettiği, dava konusu işlemin ödeme zamanı ve ödeme şekli yönünden
de hukuka aykırı olduğu iddialarıyla itirazen İncelenerek bozulması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Savunma verilmemiştir,

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Aydın Bölge İdare Mahkemesince gereği görüşüldü;

Dava, Bodrum Devlet Hastanesinde İntaniye Uzmanı olarak görev yapmakta olan
davacıya Temmuz - Ağustos - Eylül 2001 dönemi döner sermaye ödemeleri sırasında
eksik ödeme yapıldığı iddiasıyla, eksik ödeme işleminin iptali ve eksik ödendiği
öne sürülen 800.000.000,-liranın işlem tarihinden itibaren hesaplanacak faiziyle
birlikte tazmini istemiyle açılmıştır,

20.04.2001 gün ve 362? sayılı olurla yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı'na Bağlı
döner Sermayeli Kurum ve Kuruluşlarda Görevli Personele Döner Sermayeden Yapılacak
Ek Ödeme Hakkındaki Yönergede, Sağlık Bakanlığı'na bağlı döner sermayeli kurum
ve kuruluşlarda görevli personele yapılacak ek ödemenin esas ve oranlan belirlenmiş
olup, Yönergenin 4-a maddesinde mesleğini serbest olarak icra eden uzman tabiplere
uygulanacak ek ödeme tavan yüzdesinin %90 olduğu; 4-f maddesinde ödemenin personelin
kurum ve kuruluşlara katkı sağladığı sürece verileceği, 4-i maddesinde de kişinin
ek ödemeye hak kazanması için belirli bir performansı göstermesi gerektiği,
performans puanı 50 puandan aşağı olan personele ek ödeme yapılmayacağı,
personelin performans değerlendirmesinde yönerge ekindeki formun esas alınacağı,
birim sorumlusu, birim amiri ve kurum- amiri tarafından takdir edilecek puanların
ortalamasının ek ödeme performans puanını oluşturacağı, performans formundaki
her sorunun 10 puan üzerinden değerlendirileceği; ortalamanın ilk 50 puanının
personelin asgarî performansını, bunun üzerindeki puanların ise ek ödemeye esas
puanını oluşturacağı kurala bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacıya Temmuz - Ağustos - Eylül / 2001 dönemi
için yapılacak ek ödemenin belirlenmesinde yukarıda anılan yönerge hükümlerine
uygun olarak ek ödeme tavan yüzdesinin %90 olarak, kurum puanının da 100 olarak
dikkate alındığı, söz konusu dönemde aldığı toplam 23 günlük sağlık raporunun
ek prim oranından düşüldüğü, ancak Performans Değerlendirme Formundaki sorulara
formu düzenleyen Hastane Başhekimince düşük puanlar verilmesi nedeniyle

ek ödemeye esas puanının düşük olarak tespit edildiği, bu nedenle davacının
söz konusu dönemde emsallerine oranla oldukça düşük miktarda döner sermaye ödemesi
almaya hak kazandığı anlaşılmaktadır.

Performans Değerlendirme Formları - tıpkı Devlet memurları sicil raporlarında
olduğu gibi - ilgili olduğu dönem içinde kişinin davranış ve çalışmalarına göre
yeterlilik ve liyakatim belirleyen belgeler olup, objektif kriterlere göre
doldurulması
esastır. Söz konusu formu düzenleyen amirlerin objektiflikten
uzaklaşarak herhangi bir bilgi ve belge göstermeksizin dayanaksız,
olarak form düzenlemelerinin ilgili değerlendirme formunu hukuki açıdan sakatlayan
bir durum olacağı tabiidir. Başka bir anlatımla, kurum amirlerince değerlendirme
formlarının düzenlenmesi sırasında yeterlilik, liyakat ve kişilikle ilgili soruları
içeren sütunlarda verilen notların düşük olması sebeplerini belgelere dayandırmaları
ve bu notların sirayet ettikleri zaman diliminde belirli bir tutarlılık arz
etmesi zorunlu bulunmaktadır.

Olayda ise, davacıya ait 2001 yılı performans değerlendirme formunun incelenmesinden,
Hastane başhekimi tarafından 3'er aylık 4 dönem olarak düzenlenen bu formda
davacının değişmesi mümkün olmayan "iş bilgisi', "yeteneği", "kendini
yenileme ve İlerleme kapasitesi"
ve benzeri sorulara her dönem için birbiriyle
tutarlılık arz etmeyen sırasıyla
3,7,2,1/3,7,2,2/1,7,1, 1 gibi puanlar verildiği,
bu şekilde tutarsız ve düşük notlar verilmesinin herhangi bir bilgi ya da
belgeyle desteklenmediği,
davacının söz konusu dönemde herhangi bir soruşturma
geçirdiği, disiplin cezası ya da olumsuz sicil aldığı yolunda davalı idarece
herhangi bir savunmada bulunulmadığı
ya da bu konuda mahkemeye bir belge
sunulmadığı dolayısıyla davacının dava konusu döneme ait performans değerlendirme
formunun hastane başhekimince
objektif kriterlere göre değil, başhekimlik
görevinde halef - selef durumunda bulunmaları,
farklı memur sendikalarına
üye olmaları ve aralarında davacının anılan başhekim hakkında manevi tazminat
davası açmasına
kadar giden bir süreç yaşanmış olması gibi sübjektif
bir takım saiklerle düzenlendiği
netice ve kanaatine varılmakta olup, buna
göre sözü edilen performans değerlendirme formuna dayalı olarak davacıya yapılan
döner sermaye ek ödeme işleminde hukuka uyarlık, bu işleme karşı açılan davayı
reddeden itiraza konu mahkeme kararında da hukuki isabet bulunmamaktadır.


Açıklanan nedenlerle, davacı itirazının kabulü ile Muğla İdare Mahkemesinin
tek hakimli olarak verilen 28,10,2004 tarih ve E:2003/198, K;2004/1011 sayılı
kararının 2577 sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca bozulmasına, dava konusu eksik
ödeme işleminin iptaline, bu işlem nedeniyle davacıya 2001 yılı Temmuz - Ağustos
- Eylül döneminde eksik ödenen döner sermaye ek ödeme tutarının davalı idarece
hesaplanarak isteği olan 800,000,000,-TL.'sını aşmamak kaydıyla ve dava tarihi
olan 15.03,2002 talihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacıya
ödenmesine, eksik olan 32,40 YTL nssbi karar haremin mahkemesince davacıya tamamlattırılmasına,
aşağıda dökümü yapılan 118,41-YTL yargılama gideri ile 275,00 YTL avukatlık
ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin
istemi halinde davacıya iadesine, 05.04,2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

BAŞKAN Zeynel ILICA (26762)

ÜYE Gökalp YANARDAĞOĞLU(27488)

ÜYE Hüseyin EMSAL (33787)


http://www.memurlar.net/haber/50476/
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://myoteknikerler.forumzen.com
 
Performans değerlendirme formunun objektif olması gerektiğine dair Aydın Bölge İd. Mah. kararı
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
ÜNiVERSiTELi MYO TEKNiKERLER - MÜCADELE PLATFORMU -  :: HAK İHLALLERİ VE YARGI KARARLARI :: HAK İHLALLERİ VE YARGI KARARLARI-
Buraya geçin: