ÜNiVERSiTELi MYO TEKNiKERLER - MÜCADELE PLATFORMU -

MYO TALEPLERİMİZ))) KADRO - ÜNVAN - YETKİ - SSK - KISA DÖNEM ASKERLİK - MYO MESLEK ELEMANLARI VE ODALAR BİRLİĞİ HAKLARIMIZ VERİLSİN ! MESLEK ONURUMUZU İSTİYORUZ!
 
PortalAnasayfaTakvimGaleriSSSKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Sınav komisyonu üyeliğine dair Danıştay 11. Dairesinin kararı

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 461
Yaş : 50
NERDEN : İSTANBUL
MESLEK : İNŞAAT TEKNiKERi
OKUL : MYO
MYO Dernek : YOK
PUAN VER : <div class="js-kit-rating" view="score" path="" title="" permalink=""></div><script src="http://js-kit.com/ratings.js"></script>
Personalized field :
Points : 4009
Reputation : 0
Kayıt tarihi : 14/03/08

MesajKonu: Sınav komisyonu üyeliğine dair Danıştay 11. Dairesinin kararı   07.11.08 10:55

T.C.
DANIŞTAY
ONBİRİNCİ DAİRE

Esas No .2003/2971
Karar No .2005/6080

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): Kemal Atılgan Yeni Mah.84. Sok.No:6
Nazilli/AYDİN
Karsı Taraf (Davacı): Nazilli Kaymakamlığı - Nazilli/AYDİN

İsteğin Özeti:
Dava, Nazilli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünde motor bölümü
öğretmeni olarak görev yapan davacının, branş dışı sınav görevi nedeniyle
ek ders ücreti ödenmesi
yolundaki başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali
ile 12'den fazla sınav komisyonu üyeliği ve branş dışı sınav görevlerine ilişkin
ek ders ücretlerinin ödenmesi istemiyle açılmıştır. Aydın 1. İdare Mahkemesi
26.3.2003 gün ve E:2002/332, K:2003/174 sayılı kararıyla; Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Esasların değişik
12. maddesi uyarınca, bir öğretmene bir öğretim yılında 12 'den fazla sınav
komisyonu üyeliği ve 15 'den fazla sınav gözcülüğü görevi için ek ders ücreti
ödenmesinin mümkün olmadığı, sınav komisyonu oluşmaması halinde 12'den fazla
sınav komisyonu üyeliğinin branş dışında aşılabileceğine dair bir hüküm bulunmadığı,
bu nedenle davacıya 12 den fazla sınav komisyonu üyeliği ve branş dışındaki
dersler için sınav ücreti ödenemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.
Davacı tarafından, branş dışı ders sınavlarının sınırlama kapsamı içinde değerlendirilemeyeceği
ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti:
Temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği
savunulmuştur.
Danıştay Tetkik Hakimi: Metin Gürz
Düşüncesi: Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve
Ek Ders Saatlerine ilişkin Esasların 12. maddesinin (a) fıkrasının son paragrafında
yer alan hüküm uyarınca ve Milli Eğitim Bakanlığının 16.6.1999 gün ve 1999/50
sayılı Genelgesinde, uygulama derslerine ilişkin sınav görevleri açısından sınav
görevi nedeniyle yapılacak ek ders ücreti ödenmesinde uygulama derslerine ilişkin
sınavın branş kapsamında olması koşulu aranmaması ve uygulama dersleri branş
öğretmeni sayısının yeterli olmaması nedeniyle yapılan sınav görevi dolayısıyla
ek ders ücreti ödenmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığından, branş dışı sınav
görevi nedeniyle ek ders ücreti ödenmesi istemiyle davalı idareye yapılan başvurunun
reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddine karar veren
idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır..
Diğer taraftan her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin
Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Esasların 12.maddesinin (a) fıkrasının son
paragrafında, atölye ve laboratuvar dersleri sınavlarında, sınav görevleri dolayısıyla
ödenen ek ders ücreti bakımından teorik ve uygulama derslerine ilişkin sınav
görevi ayrımı yapılmamış ise de, mesleki ve teknik, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında
mesleki derslerin " teorik dersler " ve "uygulamalı dersler " olarak okutulması
ve anılan Esasların 12.maddesinin (a) fıkrasında yer alan "sınav komisyon üyeliğinde
görevli bulunanlardan, bir öğretim yılında, bir kişiye 12' den fazla sınav komisyon
üyeliği için ücret ödenmeyeceği" yolundaki hüküm karşısında, teorik derslere
ilişkin 12'den fazla sınav görevleri dolayısıyla davacıya ek ders ücreti ödenmesi
mümkün bulunmamaktadır.
Öte yandan, davacı tarafından, branş dışı sınav görevi nedeniyle ek ders ücreti
ödenmesi istemiyle, davalı idareye 25.4.2002 yaptığı başvuru üzerine açılan
davada branş dışı sınav görevine ilişkin ek ders ücretinin ödenmesine karar
verilmesinin de talep edilmiş olması karşısında, bozma üzerine yeniden verilecek
kararda; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. maddesi hükmünün de
dikkate alınması gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile kararın bozulması gerektiği
düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı : Handan Yağuş
Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek
bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin
birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden
hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının
onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun " Ders görevi " başlıklı 89. maddesinde,
her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri
Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri
kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim
üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders
görevi verilebileceği, ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı.ders görevi
alacakların nitelikleri ve diğer hususların ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar
Kurulunun kararı ile tespit olunacağı hükme bağlanmıştır.
16.12.1998 günlü ve 23555 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine
İlişkin Esasların 20.5.1999 gün ve 23700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Esaslarla
değişik 12. maddesinin (a) fıkrasında, her derece ve türdeki örgün ve yaygın
eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan
bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, mesleki formasyon, adaylık
eğitimi ve beceri yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere her bir
sınav komisyon üyeliği için 6, her bir sınav gözcülüğü için 3 saat ek ders ücreti
ödeneceği, sınav komisyon üyeliğinde ve sınav gözcülüğünde görevli bulunanlardan,
bir öğretim yılında, bir kişiye 12'den fazla sınav komisyon üyeliği ve 15 'den
fazla sınav gözcülüğü görevleri için ücret ödenmeyeceği, ancak, mesleki
ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumları ile çok programlı liselerde atölye
ve laboratuvar dersleri için yapılan sınavlarda öğretmen yetersizliği nedeniyle
sınav komisyonunun oluşturulamaması durumunda, bu maddenin (a) fıkrasındaki
"bir öğretim yılında, bir kişiye 12'den fazla sınav komisyon üyeliği için ücret
ödenmez " hükmünün uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığının 16.6.1999 gün ve 1999/50 sayılı Genelgesinde, anılan
Esasların 12. maddesinde değişiklik sonucu yeniden yapılan düzenleme ile sınavlarda
sınav komisyonu üyeliği görevi verilen öğretmenlerden bir kişiye bir öğretim
yılında 12' den fazla sınav komisyon üyeliği için ücret ödenemeyeceğine ilişkin
sınırlandırmanın mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumları ile çok
programlı liselerde
atölye ve laboratuvar dersleri için yapılan sınavlarda
öğretmen yetersizliği nedeniyle sınav komisyonunun oluşturulamamasına bağlı
olarak kaldırıldığı, mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında mesleki
derslerin " teorik dersler" ve " uygulamalı dersler" olmak üzere
iki grupta düzenlendiği, atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin görevli oldukları
kurumlarda branşları kapsamındaki teorik ve uygulamalı meslek derslerini
okutmakla yükümlü oldukları, bu öğretmenlerin teorik kapsamdaki derslerle
ilgili olarak yapılan sınavlarda sınav komisyon üyeliği ücreti yönüyle 12 sınav
sınırlandırmasının devam ettiği, ancak bu sınırlandırmanın atölye ve laboratuvarlarda
uygulama kapsamındaki derslerle ilgili yapılan sınavlarda öğretmen yetersizliği
nedeniyle sınav komisyonunun oluşturulamaması durumuyla sınırlı olmak üzere
aşılabileceği açıklanmıştır.
Yukarda yer alan hukuki düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere, Milli Eğitim
Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Esasların
12.maddesinde, bir öğretim yılında, bir kişiye 12'den fazla sınav komisyon üyeliği
ve 15 'den fazla sınav gözcülüğü görevleri için ücret ödenmemesi esası benimsenmesine,
ancak, öğretmen yetersizliği nedeniyle sınav komisyonunun oluşturulamaması durumunda,
bu hükmün uygulanmayacağının belirtilmesine ve anılan esaslarda öngörülmemesine
karşın Genelgede, ek ders ücreti ödemelerine esas olacak şekilde sınav görevlerinin;
mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumları ile çok programlı liselerde
mesleki derslerin " teorik ve uygulamalı "dersler olmak üzere iki grupta
düzenlenmesi nedeniyle teorik derslere ilişkin sınav görevleri dolayısıyla ödenen
ek ders ücreti bakımından. 12 sınav sınırlandırması korunmuş, uygulama derslerine
ilişkin sınav görevleri açısından ise sınavı yapılacak dersin branş öğretmeni
sayısının yeterli olmaması nedeniyle sınav komisyonunun oluşturulamaması halinde
yapılan sınav görevi dolayısıyla ek ders ücreti ödenmesi öngörülmüş, genelgede
sınav görevi nedeniyle yapılacak ek ders ücreti ödenmesinde " teorik ve uygulamalı
" dersler ayrımına yer verilmediği gibi, uygulama derslerine ilişkin sınavın
branş kapsamında olması koşulu da aranmamıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Nazilli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünde motor
bölümü öğretmeni olarak görev yapan davacı tarafından, branş dışı sınav görevi
nedeniyle ek ders ücreti ödenmesi istemiyle davalı idareye yapılan başvurunun
reddine ilişkin işlemin iptali ile 12 den fazla sınav komisyon üyeliği ve branş
dışı sınav görevlerine ilişkin ek ders ücretlerinin ödenmesine karar verilmesi
istemiyle dava açıldığı anlaşılmıştır.
Bu durumda, anılan Esasların 12. maddesinin (a) fıkrasının son paragrafında
yer alan hüküm uyarınca, mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumları
ile çok programlı liselerde atölye ve laboratuvar derslerine ilişkin sınav görevi
nedeniyle yapılacak ek ders ücreti ödenmesinde " teorik ve uygulamalı " dersler
ayrımı yapılmaması
ve uygulama derslerine ilişkin sınavın branş kapsamında
olması koşulu aranmaması karşısında,
öğretmen sayısının yeterli olmaması
nedeniyle uygulama ve teorik derslere ilişkin 12' den fazla sınav görevleri
dolayısıyla ek ders ücreti ödenmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığından, teorik
derslere ilişkin 12' den fazla sınav görevleri ve branş dışı sınav görevi nedeniyle
ek ders ücreti ödenmesi istemiyle davalı idareye yapılan başvurunun anılan genelgeye
dayanılarak reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddine
karar veren idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.
Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. maddesinin birinci
fıkrasında, dava açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde
Danıştay'da ve İdare Mahkemelerinde altmış gün olduğu hükme bağlanmış olup,
davacı tarafından, branş dışı sınav görevi nedeniyle ek ders ücreti ödenmesi
istemiyle davalı idareye 25.4.2002 yaptığı başvuru üzerine açılan davada branş
dışı sınav görevine ilişkin ek ders ücretinin ödenmesine karar verilmesinin
de talep edilmiş olması karşısında, bozma üzerine yeniden verilecek kararda;
dava dilekçesi ekinde 2001 yılı branş dışı sınav göreve ilişkin belgelerin de
sunulmuş olması hususunun da dikkate alınması gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile Aydın 1. İdare Mahkemesinin
26.3.2003 gün ve E:2002/332, K:2003/174 sayılı kararının bozulmasına, yukarıda
yer alan hususlar dikkate alınmak suretiyle yeniden bir karar verilmek dosyanın
anılan mahkemeye gönderilmesine 26.12.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Mustafa İlhan DİNÇ
Üye
Ahmet Hamdi ÜNLÜ
Üye
Izge NAZLIOĞLU
Üye
Belma KÖSEBALABAN
Üye
M. Nihat TURAN


ALINTI
http://www.memurlar.net/haber/48431/
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://myoteknikerler.forumzen.com
 
Sınav komisyonu üyeliğine dair Danıştay 11. Dairesinin kararı
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
ÜNiVERSiTELi MYO TEKNiKERLER - MÜCADELE PLATFORMU -  :: HAK İHLALLERİ VE YARGI KARARLARI :: HAK İHLALLERİ VE YARGI KARARLARI-
Buraya geçin: