ÜNiVERSiTELi MYO TEKNiKERLER - MÜCADELE PLATFORMU -

MYO TALEPLERİMİZ))) KADRO - ÜNVAN - YETKİ - SSK - KISA DÖNEM ASKERLİK - MYO MESLEK ELEMANLARI VE ODALAR BİRLİĞİ HAKLARIMIZ VERİLSİN ! MESLEK ONURUMUZU İSTİYORUZ!
 
PortalAnasayfaTakvimGaleriSSSKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 DERNEKLER KANUNU (5253)

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 461
Yaş : 50
NERDEN : İSTANBUL
MESLEK : İNŞAAT TEKNiKERi
OKUL : MYO
MYO Dernek : YOK
PUAN VER : <div class="js-kit-rating" view="score" path="" title="" permalink=""></div><script src="http://js-kit.com/ratings.js"></script>
Personalized field :
Points : 3968
Reputation : 0
Kayıt tarihi : 14/03/08

MesajKonu: DERNEKLER KANUNU (5253)   05.11.08 19:35

DERNEKLER KANUNU

Kanun No: 5253

Kanun Kabul Tarihi: 04/11/2004

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/11/2004

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25649

BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR


AMAÇ VE KAPSAMMadde 1 -
Bu Kanunun amacı; dernekler, dernek
şube veya temsilcilikleri, federasyonlar, konfederasyonlar ve yabancı dernekler
ile merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıf dışındaki kâr amacı
gütmeyen kuruluşların Türkiye'deki şube veya temsilciliklerinin yasak ve izne
tâbi faaliyetlerini, yükümlülüklerini, denetimlerini ve uygulanacak cezalar ile
derneklere ilişkin diğer hususları düzenlemektir.


TANIMLAR


Madde 2 -
Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Dernek: Kazanç paylaşma
dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek
üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli
olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi
topluluklarını,


b) Derneğin yerleşim yeri:
Derneğin yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü yeri,


c) Dernek merkezi:
Derneğin yerleşim yerinin bulunduğu il veya ilçeyi,


d) Mülkî idare amiri:
Dernek merkezinin bulunduğu yerin vali veya kaymakamını,


e) Dernekler birimi:
İllerde il dernekler müdürlüğünü, ilçelerde dernekler büro şefliğini,


f) Plâtform: Derneklerin
kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla
ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri adlarla
oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki birliktelikleri,


g) Üst kuruluş:
Derneklerin oluşturduğu tüzel kişiliği bulunan federasyonları ve
federasyonların oluşturduğu konfederasyonları,


h) Şube: Dernek
faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel
kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan alt birimi,


i) Temsilcilik: Dernek
faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel
kişiliği ve bünyesinde organları bulunmayan alt birimi,


İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER


DERNEK KURMA HAKKIMadde 3 -
Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel
kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.


Ancak, Türk Silâhlı
Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının
memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen
kısıtlamalar saklıdır.


Onbeş yaşını bitiren ayırt
etme gücüne sahip küçükler; toplumsal, ruhsal, ahlakî, bedensel ve zihinsel
yetenekleri ile spor, eğitim ve öğretim haklarını, sosyal ve kültürel
varlıklarını, aile yapısını ve özel yaşantılarını korumak ve geliştirmek amacıyla
yasal temsilcilerinin yazılı izni ile çocuk dernekleri kurabilir veya kurulmuş
çocuk derneklerine üye olabilirler.


Oniki yaşını bitiren
küçükler yasal temsilcilerinin izni ile çocuk derneklerine üye olabilirler
ancak yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar.


Çocuk derneklerine onsekiz
yaşından büyükler kurucu veya üye olamazlar.


DERNEK TÜZÜĞÜ


Madde 4 -
Her derneğin bir tüzüğü bulunur. Bu
tüzükte aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur:


a) Derneğin adı ve merkezi.

b) Derneğin amacı ve bu
amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma
biçimleri ile faaliyet alanı.


c) Derneğe üye olma ve
üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri.


d) Genel kurulun toplanma
şekli ve zamanı.


e) Genel kurulun
görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.


f) Yönetim ve denetim
kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye
sayısı.


g) Derneğin şubesinin
bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve
yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği.


h) Üyelerin ödeyecekleri
giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli.


ı) Derneğin borçlanma
usulleri.


j) Derneğin iç denetim
şekilleri.


k) Tüzüğün ne şekilde
değiştirileceği.


l) Derneğin feshi halinde
mal varlığının tasfiye şekli.


ULUSLARARASI FAALİYET


Madde 5 -
Dernekler, tüzüklerinde gösterilen
amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir,
yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst
kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara
katılabilirler.


Yabancı dernekler,
Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının izniyle
Türkiye'de faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, temsilcilik veya şube
açabilir, dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst
kuruluşlara katılabilirler.


TÜZEL KİŞİLERİN OY KULLANMASI


Madde 6 -
Tüzel kişinin üye olması halinde,
tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy
kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi
adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.


ŞUBE GENEL KURULLARI


Madde 7 -
Şube genel kurulları olağan
toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek
zorundadırlar.


FEDERASYON VE KONFEDERASYONLAR


Madde 8 -
Federasyonların üye sayısının beşten
ve konfederasyonların üye sayısının üçten aşağı düştüğü ve bu durum üç ay
içinde giderilmediği takdirde haklarında kendiliğinden sona erme hükümleri
uygulanır.


Federasyonlar ve
konfederasyonlar temsilcilik dışında her ne ad altında olursa olsun, başka bir
örgüt kuramazlar.


İÇ DENETİM


Madde 9 -
Derneklerde iç denetim esastır. Genel
kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği
gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul,
yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması,
denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.


Denetim kurulu; derneğin,
tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği
belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,
defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup
tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı
geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim
kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.


Denetim kurulu üyelerinin
istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri
tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve
eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.


YARDIM VE İŞBİRLİĞİ


Madde 10 -
Dernekler, tüzüklerinde gösterilen
amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden,
*2* işçi ve işveren
sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen
kurumlara maddî yardımda bulunabilirler. *1*, *3*,*4*


5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum
ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere,
dernekler kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak
projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje
maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynî veya nakdî katkı
sağlayabilirler.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://myoteknikerler.forumzen.com
Admin
Admin
Admin
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 461
Yaş : 50
NERDEN : İSTANBUL
MESLEK : İNŞAAT TEKNiKERi
OKUL : MYO
MYO Dernek : YOK
PUAN VER : <div class="js-kit-rating" view="score" path="" title="" permalink=""></div><script src="http://js-kit.com/ratings.js"></script>
Personalized field :
Points : 3968
Reputation : 0
Kayıt tarihi : 14/03/08

MesajKonu: Geri: DERNEKLER KANUNU (5253)   05.11.08 19:37

GELİR VE GİDERLERDE USUL İLE DERNEK DEFTERLERİ


Madde 11 -
Dernek gelirleri alındı belgesi ile
toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar
aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap
özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama
belgelerinin saklama süresi beş yıldır.


Dernek gelirlerinin
toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile
bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve
kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine
ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.


Dernek gelirlerini
toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki
belgesi düzenlenir.


Dernekler tarafından
tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte
düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması
zorunludur.


SANDIK KURMA


Madde 12 -
Dernekler, tüzüklerinde yazılı olmak
ve sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine
aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini
ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
sandık kurabilirler.


Bu sandıkların kuruluş ve
çalışma esasları yönetmelikte düzenlenir.


DERNEK GÖREVLİLERİ VE ÜCRETLERİ


Madde 13 -
Üye sayısının 100 kişiden çok olması
şartıyla *1*, *2*.*3* dernek
hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan
ücretliler aracılığıyla yürütülür.


Dernek yönetim ve denetim
kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir.
Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul
tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere
ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.


Dernek hizmetleri için
görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul
tarafından tespit olunur.


GENÇLİK VE SPOR KULÜPLERİ


Madde 14 -
Derneklerden başvurmaları halinde;
spor faaliyetine yönelik olanlar spor kulübü, boş zamanları değerlendirme
faaliyetine yönelik olanlar gençlik kulübü ve her iki faaliyeti birlikte
amaçlayanlar gençlik ve spor kulübü adını alır. Bu kulüpler, Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğünce tutulacak kütüğe kayıt ve tescil edilir.


Kulüplerin organları, bu
organların görev ve yetkileri, kulüplerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce de
denetlenmesi ve bunlara yapılacak yardımların şekil ve şartları, üst kuruluş
oluşturmada uyulacak esas ve usuller, gençlik ve spor faaliyetlerini
yürüteceklerin nitelikleri ve bunlara uygulanacak disiplin işlemleri,
kulüplerin kayıt ve tesciline ilişkin esaslar İçişleri Bakanlığının uygun
görüşü üzerine Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlıkça
yürürlüğe konulacak yönetmelikte düzenlenir.


TASFİYE


Madde 15 -
Genel kurul kararı ile feshedilen veya
kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve haklarının
tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır. Tüzükte tasfiyenin ne
şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul
tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamışsa, yahut dernek
mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme
kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip
derneğe devredilir.


Kendiliğinden sona erdiği
tespit edilen veya feshine karar verilen derneklerin tasfiye ve devir işlemleri
tamamlandıktan sonra dernekler kütüğündeki kayıtları silinir.


Feshedilmesi için hakkında
soruşturma veya dava açılmış olan bir dernek, fesih ve buna bağlı olarak dernek
mallarının devrine dair bir karar aldığı takdirde, soruşturma ve dava
sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılmaz.


Tasfiye işlemleri sonucu
derneklerin defter ve belgelerinin saklanma usulü, süresi ve tasfiyeye ilişkin
gerekli belgeler yönetmelikte düzenlenir.


BASIMEVLERİNİN SORUMLULUĞU


Madde 16 -
Basımevleri, dernek gelirlerinin
toplanmasında kullanılacak alındı belgelerini bastıktan sonra, bu belgelerin
seri ve sıra numaralarını onbeş gün içinde mülkî idare amirliğine bildirmek
zorundadır.


HATA VE NOKSANLIKLARIN GİDERİLMESİ


Madde 17 -
Derneklerin iş ve işlemlerinde, bu
Kanun ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ile bunlara dayanılarak çıkarılan
yönetmeliklerin hükümlerine aykırılık tespit edilmesi halinde, konusu suç
teşkil etmeyen hata ve noksanlıkların mülkî idare amirinin yazılı istemi
üzerine, ilgili dernek tarafından otuz gün içerisinde giderilmesi zorunludur.


YARGILAMA USULÜ


Madde 18 -
Bu Kanunla ilgili olarak hukuk
mahkemelerinde bakılacak davalarda basit yargılama usulü uygulanır.


(Mülga fıkra:
23/01/2008-5728 S.K./578.mad)


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DENETİM VE BİLDİRİMLER


BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE DENETİMMadde 19 -
Dernekler, yıl sonu itibarıyla
faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri
beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle
yükümlüdürler. Beyannamenin düzenlenmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikte
düzenlenir.


Gerekli görülen hallerde,
derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip
göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup
tutmadıkları İçişleri Bakanı veya mülkî idare amiri tarafından
denetletilebilir. Bu denetimlerde kolluk kuvveti mensupları görevlendirilemez.
İçişleri Bakanlığı ve mülkî idare amirlerinin yapacağı denetimler mesai
saatleri içerisinde yapılır. Bu denetimler en az yirmidört saat önce derneklere
bildirilir.


Denetim sırasında görevli
memurlar tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek
yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri,
müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.


Denetim sırasında, suç
teşkil eden fiillerin tespit edilmesi hâlinde, mülkî idare amiri durumu derhal
Cumhuriyet savcılığına ve derneğe bildirir.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://myoteknikerler.forumzen.com
Admin
Admin
Admin
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 461
Yaş : 50
NERDEN : İSTANBUL
MESLEK : İNŞAAT TEKNiKERi
OKUL : MYO
MYO Dernek : YOK
PUAN VER : <div class="js-kit-rating" view="score" path="" title="" permalink=""></div><script src="http://js-kit.com/ratings.js"></script>
Personalized field :
Points : 3968
Reputation : 0
Kayıt tarihi : 14/03/08

MesajKonu: Geri: DERNEKLER KANUNU (5253)   05.11.08 19:39

KOLLUK KUVVETLERİNİN YETKİSİMadde 20 -
Kamu düzeninin korunması veya suç
işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden birine bağlı olarak usulüne göre verilmiş
hâkim kararı olmadıkça, yine bu nedenlere bağlı olarak gecikmesinde sakınca
bulunan durumlarda mülkî idare amirinin yazılı emri bulunmadıkça, kolluk
kuvvetleri, dernek ve eklentilerine giremez, arama yapamaz ve buradaki eşyaya
el koyamaz. Mülkî idare amirinin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin
onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde
açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar. Hâkim kararı, mülkî idare
amiri tarafından dernek yöneticilerine yazıyla duyurulur.YURT DIŞINDAN YARDIM ALINMASIMadde 21 -
Dernekler mülkî idare amirliğine
önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve
kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilirler. Bildirimin şekli ve içeriği
yönetmelikte düzenlenir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması
zorunludur.TAŞINMAZ MAL EDİNMEMadde 22 -
Dernekler genel kurullarının yetki
vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya
taşınmaz mallarını satabilirler. Dernekler edindikleri taşınmazları, tapuya
tescilinden itibaren bir ay içinde mülkî idare amirliğine bildirmekle
yükümlüdürler.GENEL KURUL TOPLANTISI VE ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİMadde 23 -
Dernekler, genel kurulu izleyen otuz
gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına
seçilen asıl ve yedek üyeleri mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür.
Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı
usule tâbidir. Genel kurul sonuç bildiriminin şekli, içeriği ve gerekli
belgeler yönetmelikte düzenlenir.TEMSİLCİLİKMadde 24 -
Dernekler, gerekli gördükleri yerlerde
dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilirler.
Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler
temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci
olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare
amirliğine yazılı olarak bildirilir.PLATFORM OLUŞTURMAMadde 25 -
Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan
ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve
benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve
yetkili organlarının kararı ile plâtformlar oluşturabilirler.Plâtformlar, kanunların
dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar
ve faaliyet gösteremezler. Bu yasağa aykırı hareket edenler hakkında, bu Kanun
ve ilgili kanunların cezaî hükümleri uygulanır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: İZNE TÂBİ FAALİYETLERDERNEKLERİN İZİNLE KURABİLECEĞİ TESİSLER
Madde 26 -
Derneklerin, tüzüklerinde gösterilen
amaçları gerçekleştirmek üzere, eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt,
pansiyon; üyeleri için lokal açmaları ve lokallerinde alkollü içki kullanılması
ile bu tesislerin işletilmesi mülkî idare amirinden izin almalarına bağlıdır.
Bu tesislerin açılması, işletilmesi ve kapatılmasına ilişkin esas ve usuller
yönetmelikte düzenlenir.KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLERMadde 27 -
Kamu yararına çalışan dernekler,
ilgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, İçişleri
Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir. Bir derneğin
kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için, en az bir yıldan beri
faaliyette bulunması ve derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere
giriştiği faaliyetlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde
olması şarttır.Kamu yararına çalışan
dernek statüsünün kazanılması, kaybedilmesi ve gerekli belgeler ile diğer esas
ve usuller yönetmelikte düzenlenir.Kamu yararına çalışan
dernekler en az iki yılda bir denetlenir. Yapılan denetimler sonucunda
düzenlenen raporlar üzerine, kamu yararına çalışan derneklerin organlarında
görev alan üyeler veya ilgili personel, hapis cezası * verilmesini gerektiren suçların işlendiğinin tespit edilmesi
halinde, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanınca görevden
uzaklaştırılabilir. (Mülga cümle : 08/06/2006 - 5519 S.K/1.mad)(Ek fıkra : 08/06/2006 -
5519 S.K/1.mad) Dernek merkezinin bulunduğu ilin valisi, görevden
uzaklaştırılma kararının derneğe bildirilmesiyle eş zamanlı olarak, görevden
uzaklaştırılan organların yerlerine; Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre dernek
merkezinin bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinden kayyım atanmasını ister.
Mahkeme bir hafta içinde, öncelikle dernek üyeleri arasından görevden uzaklaştırılanların
sayısı kadar kayyım atanmasına karar verir ve bu kararda kayyımın görev ve
yetkileri ile dernek tarafından kayyıma verilecek ücret de belirtilir. Kayyımın
görevi dava sonucu verilen hüküm kesinleşinceye kadar devam eder. Çeşitli
nedenlerle boşalan bu kayyımların yerine, aynı usûlle yeni kayyım atanır.Kamu yararına
çalıştıklarına karar verilen dernekler, denetimler sonunda bu niteliklerini
kaybettikleri tespit edilirse, birinci fıkrada öngörülen usulle haklarında
alınan kamu yararına çalışan derneklerden sayılma kararı kaldırılır.Türkiye Kızılay Derneği ve
Türk Hava Kurumunun tüzüklerini onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.Kamu yararına çalışan
derneklerin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş gibi
cezalandırılır.DERNEK ADLARIMadde 28 -
Dernek adlarında; Türk, Türkiye,
Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal kelimeleri ile bunların baş ve
sonlarına getirilen eklerle oluşturulan kelimeler İçişleri Bakanlığının izni
ile kullanılabilir.BEŞİNCİ BÖLÜM: YASAKLARBAZI AD VE İŞARETLERİ KULLANMA YASAĞI
Madde 29 -
Derneklerin, mevcut veya mahkeme
kararıyla kapatılmış veya feshedilmiş bir siyasî partinin, bir sendikanın veya
üst kuruluşun, bir derneğin veya üst kuruluşun adını, amblemini, rumuzunu,
rozetini ve benzeri işaretleri ya da başka bir ülkeye ve daha önce kurulmuş
Türk devletlerine ait bayrak, amblem ve flamaları kullanmaları yasaktır.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://myoteknikerler.forumzen.com
Admin
Admin
Admin
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 461
Yaş : 50
NERDEN : İSTANBUL
MESLEK : İNŞAAT TEKNiKERi
OKUL : MYO
MYO Dernek : YOK
PUAN VER : <div class="js-kit-rating" view="score" path="" title="" permalink=""></div><script src="http://js-kit.com/ratings.js"></script>
Personalized field :
Points : 3968
Reputation : 0
Kayıt tarihi : 14/03/08

MesajKonu: Geri: DERNEKLER KANUNU (5253)   05.11.08 19:41

KURULMASI YASAK OLAN DERNEKLER VE YASAK FAALİYETLERMadde
30 -
Dernekler;a) Tüzüklerinde gösterilen
amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma
konuları dışında faaliyette bulunamazlar.
b) Anayasa ve kanunlarla
açıkça yasaklanan amaçları veya konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek
amacıyla kurulamaz.
c) Askerliğe, millî
savunma ve genel kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim ve eğitim
faaliyetlerinde bulunamaz, bu amaçları gerçekleştirmek üzere kamp veya eğitim
yerleri açamazlar. Üyeleri için özel kıyafet veya üniforma kullanamazlar.
KAYIT VE YAZIŞMA DİLİ
Madde 31 -
Dernekler, defterlerinde ve
kayıtlarında ve Türkiye Cumhuriyetinin resmi kurumlarıyla yazışmalarında Türkçe
kullanırlar.
ALTINCI BÖLÜM:CEZA HÜKÜMLERİ
CEZA HÜKÜMLERİ

Madde 32-
(Değişik madde: 23/01/2008-5728
S.K./558.mad)
Bu Kanun hükümlerine
aykırı davrananlara uygulanacak cezalar aşağıdaki şekildedir:
a) Dernek kurma hakkına
sahip olmadıkları halde dernek kuranlar veya derneklere üye olmaları kanunlarla
yasaklandığı halde dernek üyesi olanlar ile derneklere üye olması kanunlarla
yasaklanmış kişileri bilerek dernek üyeliğine kabul eden veya kaydını silmeyen
veya dernek üyesi iken derneklere üye olma hakkını kaybeden kişileri dernek
üyeliğinden silmeyen dernek yöneticilerine beşyüz Türk Lirası idarî para cezası
verilir.
b) Genel kurulu süresinde
toplantıya çağırmayan, genel kurul toplantılarını kanun ve tüzük hükümlerine
aykırı olarak veya dernek merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde belirtilen yer
dışında yapan dernek yöneticilerine beşyüz Türk Lirası idarî para cezası
verilir. Mahkemece, kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapılan genel
kurul toplantılarının iptaline de karar verilebilir.
c) Yurt dışı yardımı
bankalar aracılığıyla almayan dernek yöneticilerine, bu şekilde alınan paranın
yüzde yirmi beşi oranında idarî para cezası verilir.
d) Derneğe ait tutulması
gereken defter veya kayıtları tutmayan veya tasdiksiz defter tutan dernek
yöneticileri üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
Bu defter ve kayıtların usulüne uygun tutulmaması halinde dernek yöneticilerine
ve defterleri tutmakla sorumlu kişilere beşyüz Türk Lirası idarî para cezası
verilir. Adına yetki belgesi düzenlenmediği halde gelir toplayanlar ile bilerek
bu şekilde gelir toplanmasına izin veren yönetim kurulu üyelerine bin Türk
Lirası idarî para cezası verilir.
e) Genel kurul ve diğer
dernek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne
hile karıştıranlar ve defter veya kayıtları tahrif veya yok edenler veya
gizleyenler, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan
iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.
f) Her ne suretle olursa
olsun kendisine tevdi olunan derneğe ait para veya para hükmündeki evrak, senet
veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya
istihlâk veya rehneden veya satan, gizleyen, imha, inkâr, tahrif veya tağyir
eden yönetim kurulu başkanı ve üyeleri veya denetçiler ile derneğin diğer
personeli Türk Ceza Kanununun güveni kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümlerine
göre cezalandırılır. Ayrıca, mahkeme yargılama sırasında sanıkların,
organlardaki görevlerinden geçici olarak uzaklaştırılmasına da karar verebilir.
g) Yetkili mercilerin izni
olmaksızın yabancı dernekler ve merkezi yurt dışında bulunan kâr amacı gütmeyen
kuruluşların Türkiye'de temsilciliklerini veya şubelerini açanlar,
faaliyetlerini yürütenler, bunlarla işbirliğinde bulunanlar veya bunları üye
kabul edenlere bin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve izinsiz açılan şube
veya temsilciliğin de kapatılmasına karar verilir.
h) 16 ncı maddede
belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen basımevi yöneticilerine
beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
ı) 17 nci maddede yer alan
zorunluluğa uymayanlara yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
j) 19 uncu maddede
belirtilen beyannameyi bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler yüz günden az
olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
k) 9 ve 19 uncu maddelerin
üçüncü fıkralarındaki zorunluluğa uymayanlar ile tutulması zorunlu olan defter
ve belgelerin, gerekli dikkat ve özen gösterilmiş olması şartıyla elde olmayan
bir nedenle okunamayacak hâle gelmesi veya kaybolması hâlinde, öğrenme tarihinden
itibaren onbeş gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine
zayi belgesi almak için başvurmayan veya bu belgeyi denetim sırasında ibraz
edemeyenler üç aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 21
inci maddedeki yükümlülüklere aykırılık halinde de failler hakkında aynı cezaya
hükmolunur.
l) 22, 23 ve 24 üncü
maddelerde belirtilen bildirim yükümlülüğünü, 19 uncu maddede belirtilen
beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticilerine ve 24 üncü
maddede belirtilen temsilcilere beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
m) 26 ncı maddede
belirtilen tesisleri izinsiz açan dernek yöneticilerine beşyüz Türk Lirası
idarî para cezası verilir ve tesisin kapatılmasına da karar verilebilir.
n) 28 inci maddede
belirtilen kelimeleri izinsiz kullanan veya 29 uncu maddede belirtilen
yasaklara, yazılı olarak uyarılmalarına rağmen, aykırı hareket eden dernek
yöneticileri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, yüz günden
az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır ve derneğin feshine de
karar verilir.
o) 30 uncu maddenin (a)
bendinde belirtilen yasağa aykırı hareket eden dernek yöneticileri elli günden
az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. Aynı maddenin (c) bendine
aykırı faaliyette bulunan dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır bir cezayı
gerektirmediği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır ve tesisin kapatılmasına da karar verilir.
p) 30 uncu maddenin (b)
bendinde belirtilen kurulması yasak dernekleri kuranlar ile bu bende aykırı
harekette bulunan dernek yöneticileri fiilleri daha ağır bir cezayı
gerektirmediği takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve elli günden az
olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır ve derneğin feshine de karar
verilir.
r) 31 inci maddede
öngörülen zorunluluğa uymayanlara bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
CEZALARIN UYGULANMASI
Madde 33 -
Bu Kanunda belirtilen cezalar çocuk
dernekleri hakkında, yazılı olarak uyarılmasına rağmen tekrar edilmesi halinde
uygulanır.
Bu Kanunun 32 nci
maddesinde geçen "dernek yöneticileri" ibareleri dernek yönetim
kurulu başkanını ifade eder.
(Değişik fıkra:
23/01/2008-5728 S.K./559.mad) Bu Kanunda yazılı olan idarî yaptırımlara karar
vermeye mahalli mülki amir yetkilidir.
(Mülga fıkra:
23/01/2008-5728 S.K./578.mad)
(Mülga fıkra:
23/01/2008-5728 S.K./578.mad)
YEDİNCİ BÖLÜM: DİĞER HÜKÜMLERCEMİYETLER
VE DERNEKLER KANUNLARINA YAPILAN ATIFLAR

Madde 34 -
Diğer kanunlarda, 3512 sayılı
Cemiyetler Kanunu, 1630 sayılı Dernekler Kanunu veya 2908 sayılı Dernekler
Kanunu ile bunların ek ve değişikliklerine veya belli maddelerine yapılan
atıflar, bu Kanuna veya bu Kanunun aynı konuları düzenleyen madde veya
maddelerine yapılmış sayılır. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde aynı
konuları düzenleyen 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükümlerine atıf
yapılmış sayılır.
KANUNUN MESLEKÎ KURULUŞLARA UYGULANACAK HÜKÜMLERİ
Madde 35 -
Bu Kanunun 19, 20, 23, 26, 28, 29, 30
ve 31 inci maddeleri özel kanunlarında hüküm bulunmamak kaydıyla kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları ile işçi ve işveren sendikaları ve üst
kuruluşları için de ceza hükümleriyle birlikte uygulanır.
UYGULANACAK HÜKÜMLER
Madde 36 -
Bu Kanun hükümleri; yabancı dernekler
ile merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıf dışındaki kâr amacı
gütmeyen kuruluşların Türkiye'deki şube veya temsilcilikleri hakkında da ceza
hükümleri ile birlikte uygulanır. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 4721
sayılı Türk Medeni Kanununun hükümleri uygulanır.
YÖNETMELİK
Madde 37 -
Bu Kanunun ilgili maddelerinde
düzenlenmesi öngörülen yönetmelikler İçişleri Bakanlığınca, kulüp adını alan
derneklerle ilgili yönetmelik ise Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı
olduğu Bakanlıkça en geç altı ay içinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
konulur. Bu yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna
aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
DEĞİŞTİRİLEN VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde 38 -
A) 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı
Türk Medeni Kanununun 62 nci maddesi ve 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 62. - Dernekler, 60
ıncı maddenin son fıkrası gereğince yapılan yazılı bildirimi izleyen altı ay
içinde ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve zorunlu organlarını
oluşturmakla yükümlüdürler.
Olağan genel kurul
toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.
B) 4721 sayılı Kanunun 58
inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yerleşim yeri,
kurucuları,", 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "tüzükte
başkaca bir düzenleme yoksa,", 77 nci maddesinin birinci fıkrasında yer
alan "yerel bir gazete ile ilan edilir ve aynı zamanda ve bir
yazıyla", 92 nci maddesinde yer alan "uluslararası alanda işbirliği
yapılmasında yarar görülen hallerde ve karşılıklı olmak koşuluyla" ve 93
üncü maddesinde yer alan "karşılıklı olmak koşuluyla" ibareleri madde
metinlerinden çıkarılmıştır.
C) 4721 sayılı Kanunun 61
inci maddesi ile 79 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
D) 14.2.1985 tarihli ve
3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 13/A
maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.
h) 2860 sayılı Yardım
Toplama Kanununa göre düzenlenecek yardım toplama faaliyetleriyle ilgili
işlemleri yürütmek.
Derneklerin kaydedileceği
dernekler kütüğünün şekli, düzenleme ve kayıt esasları yönetmelikle düzenlenir.
Büyükşehir belediyesi
sınırları içinde kalan ilçe kaymakamlıklarında ayrıca ilçe dernekler büro
şeflikleri oluşturulmaz.
E) 8.6.1984 tarihli ve 227
sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Vakıfların dış ülkelerdeki
gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması, derneklere
uygulanan hükümlere tâbidir.
F) 23.6.1983 tarihli ve
2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer
alan "gezi ve eğlenceler düzenlemek", 24 üncü maddesinin birinci
fıkrasındaki "belirli yerlere kutu koymak" ibarelerinden sonra gelmek
üzere "veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş
sistemler kullanmak" ibaresi eklenmiştir.
G) 2860 sayılı Kanunun 7
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 7 - Yardım toplama
faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisinden, bir
ilçenin sınırları içinde ise o ilçenin kaymakamından izin alınır. Yardım
toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yardım toplama faaliyetine
girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin
valisinden izin alınır ve izni veren valilik tarafından ilgili valiliklere ve
İçişleri Bakanlığına bilgi verilir. Yardım toplama faaliyetleriyle ilgili
işlemler dernekler birimlerince yürütülür.
H) 6.10.1983 tarihli ve
2908 sayılı Dernekler Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
YÜRÜRLÜK
Madde 39 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
YÜRÜTME
Madde 40 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://myoteknikerler.forumzen.com
 
DERNEKLER KANUNU (5253)
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
ÜNiVERSiTELi MYO TEKNiKERLER - MÜCADELE PLATFORMU -  :: HAK İHLALLERİ VE YARGI KARARLARI :: MEVZUAT-
Buraya geçin: